ปีการศึกษา
2563
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ยื่นใบสมัคร Online :: ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ Online

ประจำปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูล นักเรียน
   
เลขบัตรประชาชน : 
กรณีที่เป็นต่างชาติ
ให้กรอก 0-0000-00000-00-0
วันเดือนปีเกิด :